در برخی موارد پزیشن به حالت ایست میرود یعنی دو تا خط در پنل می افتد

در این موقع باید دکمه های پزیشن را باهم فشار داده وبه مدت 5 ثانیه نگه دارید

تا کلمه po بیاید وبعد با انتخاب یکی از دکمه های کنترل رسیور یا کنترل دیگر

را به طرف پزیشن گرفته و5 بار بزنید حالا مراحل رسیت تمام است میتوانید

مسیرها را دوباره ذخیره کنید...توجه داشته باشید در موقع انتخاب دکمه دمه ای را

انتخاب کنید که از ان کم استفاده میکنید.............موفق باشید